Eikenhof Dam
  OUR MISSION 

To control, manage and maintain the raw water out of the waterworks known as the Eikenhof Dam and the water distribution network, and also to protect the water resources out of which the members of the Association have water use entitlements in terms of Section 22(1) of the National Water Act 36 of 1998.

  ONS MISSIE 

Die waterwerke, bekend as die Eikenhofdam en die water verspreidingswerke vir die voorsiening van rou water, te beheer, te bestuur en te onderhou, asook die waterbronne waarop die lede van die Vereniging ingevolge Artikel 22(1) van die Nasionale Waterwet 36 van 1998 geregtig is, te beskerm.


HOME DOCUMENTS WEATHER LINKS PHOTO GALLERY CONTACT US
Click Here for GWUA Privacy Policy

Copyright © GWUA 2020